Doorgaan naar hoofdcontent

Theïstische evolutie

Theïstische evolutie.
Klinkt indrukwekkend. Maar is het dat?
Elk -isme heeft iets van absolutisme in zich.
Het poneert iets alomvattends te zijn. Als denkrichting of als oplossing van vele problemen.
Evolutionisme heeft dat door te suggereren dat de wetenschap dit heeft bewezen. Sommigen beweren zelfs dat de evolutietheorie een feit is.
De grote vraag is echter of de natuurwetenschap het ontstaan van organismen kan verklaren.
Niemand was er bij toen ongeveer 8000 à 10.000 jaar geleden levende wezens ontstonden.
Daarmee is het ontoegankelijk voor elke natuurwetenschap.
Geen mens heeft in vroeger tijden ooit iets geschreven over het ontstaan van dier- en plantensoorten!
Het ontstaan daarvan is eveneens ontoegankelijk voor de geologie.
De geologie levert massa's bewijzen voor duizenden aardlagen met miljoenen fossielen.
Maar geen enkel fossiel vertoont voortplanting of evolutie. Ze zijn per definitie morsdood.
De geologie kan hoogstens "bewijzen" dat bepaalde (vaak uitgestorven) organismen toen en toen, daar en daar geleefd hebben.
Plaatsbepaling is ingewikkeld vanwege glijdende of drijvend continenten.
Tijdsbepaling is nog veel moeilijker vanwege twijfelachtige, onbetrouwbare methoden.
De kennis over het ontstaan van aardlagen is zeer gecompliceerd. Waardoor ontstonden ze? Hoe snel ontstonden ze? In welke volgorde ontstonden ze? Welke krachten waren werkzaam?
Was het vulkanisme, aardbevingen, continentverschuiving, watervloeden, meteorieten of nog onbekende factoren?

De combinatie van theïsme en evolutionisme is een verabsolutering in het kwadraat.
Er ontstaat dan een "godsdienst" die nooit meer te weerleggen is. Geen enkele falsificatie is dan nog mogelijk. Het leven van de Here Jezus wordt ook opgenomen in dat wereldvreemde geloof!
Nu heeft de huidige voorvechter van de theïstische evolutie, prof. Dr. Gijsbert van den Brink, dat risico wel onderkend. Hij wijst het evolutionisme af en wil alleen spreken over de evolutietheorie als geloofwaardige mogelijkheid.

In het ND van 14 mei wordt alvast het boek 'Oer' paginagroot aangekondigd. Geschreven door Cees Dekker, Corien Oranje en Gijsbert van den Brink. Met een schitterende foto van een sterrenhemel.
Ja, want het ontstaan van het heelal uit een onmeetbaar klein punt door de 'oerknal' wordt bijna altijd gekoppeld aan de neodarwinistische evolutieleer.
Vrijdag 15 mei komt er dan een recensie over dat boek.
Het wordt vast een bestseller. De hele gereformeerde wereld moet worden overtuigd.
Corien Oranje heeft al haar best gedaan om de kinderen van het nu gepubliceerde verhaal te voorzien.
Je kunt nooit vroeg genoeg beginnen om kinderen te beïnvloeden met een nieuw geloof!

Het mooie lijkt dat de schrijvers er van overtuigd zijn dat de evolutie geen toevalsproces was maar bedacht en gewild was door de Schepper. Nobelprijswinnaar Ben Feringa benadrukt nog maar eens dat er een brug wordt geslagen tussen geloof en wetenschap. Geloof en wetenschap gaan tenslotte over dezelfde werkelijkheid, beweert van den Brink. Dat dit niet helemaal kan kloppen blijkt wel uit de volgende feiten: 
- de natuurwetenschap  gaat niet over de Here Jezus, Maria, de apostelen, de kerk, of de Wederkomst
- het paradijs (de hof van Eden) heeft nooit bestaan
- Adam en Eva waren symboolfiguren zonder bestaansrecht
- God sprak niet met de mensen maar riep twee aapachtigen om Hem te gehoorzamen
- de 'slang' met zijn verleidingskunsten en bedrog speelde geen rol. De mens koos zelfstandig voor het 
   kwaad.

Van den Brink: We moeten niet schizofreen worden in ons denken. Daarom één verhaal. Hoe gefantaseerd ook. Dromerijen van een theoloog. Bovenop de dromerijen van een groot bioloog: Darwin. 
Daarom door mij nogmaals aanbevolen het boek van Willem J. Ouweneel: Adam, waar ben je?

Intussen reageerde Rob van Bergen (natuurkundig ingenieur) in het ND. Volgens hem kun je schepping en evolutie niet samenbrengen in één verhaal. Dan ontstaat er een speculatief alternatief. Er ontstaat een 'jezelf gegraven zondevalkuil; met een ander historisch mensenpaar; een theologisch gefundeerde zondeval-gebeurtenis los van Adam en Eva in het paradijs. We moeten niet zoeken naar een kopie van het paradijsgebeuren in het verhaal van het boek "schepping". Daarom: laat de twee boeken toch gewoon twee boeken zijn. Beide boeken hebben hun eigen doel en focus.
Na een eerst hoopvolle stemming bij het lezen van dit art. was de teleurstelling groot. Deze benadering is al oud. Ze begon al in de 60-er jaren van de vorige eeuw onder gereformeerde biologen. Gen. 1-3 is waar, evenals het evolutiegebeuren. Beide zijn van God. Er zijn geen problemen.
Waarom deugt deze benadering niet? Gen. 1 openbaart ons dat de drie-enige God de kosmos en de levende wereld schiep. Niet hoe Hij dat deed. Ondanks alle speculatieve bedenksels over 'dagen als miljoenen jaren' (tijdperken); een lange periode tussen de schepping van hemel en aarde en de schepping van het licht. Dat alles blijft voor ons voor altijd een ontoegankelijk wonder. Daarover moet elke wetenschap over zwijgen. Evenals over alle wonderen die de Here Jezus op aarde deed. Maar vanaf Gen. 2:4 vertelt de Here God ons door de heilige Geest over wat er in de realiteit gebeurde in de Hof op aarde. Gewone aardse geschiedenis na de schepping van Eva uit de rib van Adam. Laatdunkend wordt er dan soms gesproken van een 'niet te fotograferen' werkelijkheid.
Dat is grote onzin. Wat er gebeurde was te filmen geweest als ................ Uitgezonderd het gesprek van God de Heer met man en vrouw en de slang. Alle natuurwetenschappelijke theorieën die strijdig zijn met die Woordopenbaring kunnen niet waar zijn. Dit levert voorlopig geen problemen op omdat de evolutietheorie geen natuurwetenschappelijke theorie is. Zelfs geen werkbare hypothese omdat elke zinnige hypothese verifieerbaar moet zijn.
Maar dan komt de geologie met haar enorme bewijslast. Darwin putte daar ook al uit.
Dus daar moeten we het later over hebben in aparte pg's over de aardgeschiedenis. 


Nu de recensie over het boek door Dick Schinkelshoek.
ND van 15 mei 2020.

Het art. begint met "... in de orkaan van die allereerste triljardste van een seconde.
Dat is bijna grappig als je je realiseert wat hier staat:
1 miljoen heeft 6 nullen
1 miljard heeft 9 nullen
1 biljoen heeft 12 nullen
1 biljard heeft 15 nullen
1 triljoen heeft 18 nullen
1 triljard heeft 21 nullen: 1.000.000.000.000.000.000.000.
Niemand weet bij benadering hoe groot dit getal is.
Om een gebeurtenis natuurwetenschappelijk vast te stellen (experimenteel) heb je met de modernste apparatuur iets meer tijd nodig. Maar ja ...... theologen kunnen veel!!
Er is dus een proton ontstaan. Helaas, een proton is een vrij ingewikkeld onderdeel van een atoom. 
Protonen zijn gelukkig heel stabiel (miljoenen jaren). Ze bestaan wel uit 3 quarks.
Als je alles wilt weten over elementaire deeltjes zie Wikipedia.
De volgende vraag is natuurlijk hoe al die elementaire deeltjes zijn ontstaan uit alleen maar energie.
Elementaire deeltjes als fermionen (quarks en leptonen), bosonen (fotonen, gluonen, W en Z bosonen).
Zonder al die deeltjes tegelijkertijd valt de hele boel in elkaar.
En dan is het nog maar de vraag of het Higgs-deeltje (een boson) al is ontdekt. De  aanwijzingen daarvoor lijken sterk. Men vermoedt dat er zonder Higgs-deeltje geen massa is.
In ieder geval moet het graviton nog steeds gevonden worden. Zonder zwaartekracht bestaat er helemaal geen wetenschap! Alle wetenschappers zouden gaan zweven. Met al hun onderzoeksstations. Zelfs de gigantische ondergrondse Cern-insstallaties bij Genève zouden verdwijnen in de oneindig grote ruimte.
Bijna wel grappig: de twee deeltjes die zorgen voor massa en zwaartekracht zijn nog steeds niet echt bekend. Laten we de natuurwetenschap daarom alvast maar boven het christelijke geloof verheffen.
Natuurlijk: daarom moet er een PlAN geweest zijn. Laten we die gefingeerde plannenmaker vervolgens "schepper" noemen. Omdat de natuurwetenschap daarover niets te zeggen weet kunnen we dat Plan evengoed weglaten.
Dit soort planmatig geklets leidt via een gebochelde oude vrouw (RNA) die opgevolgd wordt door de manager DNA.
Nu kan het geen kwaad om een sterk vereenvoudigd model van DNA tevoorschijn te toveren:

 
De nucleïnezuren zijn door zwakke krachten (de zgn. Van der Waalskrachten) met elkaar verbonden Het DNA kan daardoor vrij gemakkelijk gesplitst worden om verdubbeling mogelijk te maken.
Het 2 à 3-voudig opgerold DNA moet zich eerst wel even ontrollen!
Nog een extra probleem: het DNA is omgeven door een eiwitmantel.

 
Vragen: Waar halen we de ribose vandaan? Er zijn er duizenden of miljoenen nodig voor 1 cel.
              Waar halen we de moleculen A,T,C en G vandaan? Deze nucleïnezuren vormen als triplet één
              gen. En daarvan hebben we in 1 cel ong. 25.000. Een bacterie nog altijd 5 à 6.000.
Voor al die miljoenen organische stoffen zijn enzymen nodig en die enzymen (ook zelf grotendeels bestaande uit eiwitten) moeten ook gemaakt door eiwitten. Maar daarvoor heb je het endoplasmatisch reticulum nodig met z'n miljoenen ribosomen. En waaruit bestaat dat hele netwerk?? Juist ...........
En dan komen drie soorten RNA om de hoek kijken: mRNA, tRNA en rRNA. Die RNA's moeten de boodschappen van het DNA heel precies vertalen en overbrengen. Dan pas leeft een cel.
Dit is nog maar het begin. De cel moet zich kunnen delen (mitose) voor de groei. Dit is een samenspel van nog weel ingewikkelder processen.
Tenslotte moet een compleet organismen zich kunnen voortplanten. Dit loopt bij geslachtelijke voortplanting via reductiedeling. Dit proces is nog en stuk ingewikkelder. Als dat gebeurt is moeten er sporen, stuifmeelkorrels, zaadcellen of eicellen gevormd worden.
Voor de beschrijving van al deze processen heb je ongeveer een boek van 10.000 blz. nodig.

Een goed en heel overzichtelijk boek trof ik tijdens de vakantie op Texel aan:
Biologie, werk- en kleurboek voor zelfstudie.
Door René Fester Kratz.  ISBN: 978-94-6359-265-9.
Nederlandse uitgave Librero te Kerkdriel.
www.librero.nl

Een kostelijk boek voor elke geïnteresseerde "leek" die alles van de structuren en principes van de organismen wil leren kennen. Ook aanbevolen voor predikanten en theologen die iets zinnigs willen zeggen en onderwijzen als het over ontstaan van levende wezens gaat.

Gelukkig: we hebben een gerenommeerde natuurkundige. Is hij op de hoogte van alle biologische processen in een levende cel? Zeer waarschijnlijk wel. Waar vandaan dan alle simplficeringen die steeds weer plaats vinden als het over de evolutietheorie gaat?
Helaas: een theoloog en een kinderboekenschrijfster kunnen daar weinig zinnigs aan toevoegen.
Dat orthodox-christenen gemakkelijk overweg kunnen met de combinatie geloof en evolutietheorie is niet zo vreemd als het lijkt.
Ik was erg verbaasd toen de vroegere grote roerganger van de Gereformeerde bond, Jan van der Graaf, aan het einde van een studiedag rond het boek van Van der Brink de loftrompet staak over het werk van de laatste. Het kan verkeren! 
Nu betekent orthodoxie rechte lofprijzing. Binnen alle orthodoxe kerken in Oost-Europa, Rusland, Egypte en Ethiopië gingen de felste kerkelijke twisten meestal over liturgische onderwerpen. Rond de vaststelling van de Paasdatum gingen  de oosterse en de westerse kerken uit elkaar.
Orthodoxe kerken hebben veelal niet zoveel moeite gehad met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Kapitalisme, communisme en andere vormen van dictatuur werden vaak gemakkelijk aanvaard. De dictatuur van het evolutionistische denken in de zgn. wetenschap kan daar nog wel bij.

Schepping en evolutie. ‘Zo zou het gegaan kúnnen zijn’

Haast nog boeiender wordt het als de gedachte aan een oneindig klein punt dat alle energie van de hele kosmos bevatte gaat ontploffen en er een prachtig universum ontstaat. Het universum is niet alleen maar heel groot maar vertoont ook een prachtige structuur van zonnestelsels, melkwegstelsels en sterrennevels. 
Belangrijkste vraag: hoe ontstaat orde door een 'knal'??
Dit is in de natuurkunde niet bekend.

Een nog belangrijker vraag: Kan uit pure energie (van het singuliere punt) materie ontstaan?? Voorzover mij bekend is dat niet door de moderne natuurkunde experimenteel aangetoond!! 
Opm.: wel is het zo dat de massa van een deeltje of voorwerp toeneemt als er energie wordt toegevoegd en omgekeerd. Er is altijd een wisselwerking tussen massa en energie.

Een grootse rekensom:
E=mc2 ; het kwadraat van de lichtsnelheid (300.000 km/sec.) x de massa. 
Dus massa x 9.1010. (tot de tiende macht).

Massa aarde: 6 x 1024   kg.   
Massa Zon: 2 x 1030.

Een onvoorstelbaar groot getal.

Maar daarmee hebben we nog maar een klein stapje in de ruimte gezet.
De Melkweg, waarbinnen het zonnestelsel  maar een klein onderdeel is, bevat 200 à 300 miljard sterren. De geschatte massa daarvan is even groot als 1 biljoen zonnen
Dus ongeveer 1012   x 2 x 1030   = 2 x 1042.   kg
Het melkwegstelsel is onderdeel van een cluster: de lokale groep. 
De lokale groep omvat 30 sterrenstelsels. Het melkwegstelsels is daarvan wel de grootste dus laten we maar uitgaan van de totale massa van deze groep van 50 x 1042.   
Daarbij komen dan nog welgeteld ong. 25 sterrennevels. B.v. Andromedanevel, Krabnevel, kleine en grote Magelhaense wolken enz. enz. Niemand weet hoeveel massa die samen bevatten. 

Kortgeleden heb ik begrepen dat er naar schatting wel 100 miljard sterrenstelsels zijn.
Stel nu: elk sterrenstelsel heeft 1 biljoen sterren. Dan bestaat ons heelal uit 1 triljard sterren.
Dat is 1021  sterren! 
Gaan we uit van 100 miljard sterrenstelsels i.p.v. de 30 van de lokale groep dan moeten we het getal 50 x 1042   nog eens vermenigvuldigen met ongeveer 3 x 109.  Dat is 150 x 1051 . Of 15 x 1052  kg.  

Daarenbij komen nog ontelbare hoeveelheden stofwolken die zich kenbaar maken door versluiering van sterrenstelsels of oplichten door groepen sterren.
Je begrijpt dat de totale massa hiervan evenmin te berekenen valt.
En dan praten we nog niet over anti-materie die bestaat en weer verdwijnt als ze in contact komt met materie. En zwarte gaten die oneindig veel materie kunnen opslorpen en nooit meer laten ontsnappen (?). Ook die onttrekken zich aan menselijke metingen.
 
Nu is er gelukkig een priester geweest in België die de oerknal ontdekt heeft, aldus het ND. Ik vermoed dat de goede man onmiddellijk in subatomaire deeltjes is omgezet en de eindeloze ruimte ingeschoten. Hij heeft ongetwijfeld alleen maar wiskundige berekeningen gemaakt op basis van roodverschuivingen in het spectrum van zich snel verwijderende sterrenstelsels. Als je weet hoe snel dat gaat kun je uitrekenen wanneer het hele heelal uit het beginpunt is vertrokken. Dat beginpunt was oneindig klein en bevatte alle energie waaruit alles ontstaan is wat ik hierboven heb opgesomd. 
Maar niemand weet bij benadering hoeveel dat was.
Dan moet je de totale massa vermenigvuldigen met 300.000 in het kwadraat!
Als we nu grofweg het bovengenoemde getal vermenigvuldigen met 9 x 1010  komen we op 
15 x 1052.  x 9 x 1010  = ong. 100 x 1062  = 1. 1064  joule.
Een voor ieder mens onvoorstelbaar getal!!
Zou het ooit mogelijk zijn dat sterrenkundigen en natuurkundigen samen via experimenten zouden kunnen aantonen dat dit singuliere  punt oorspronkelijk heeft bestaan?
Of "profeteren" priesters van de moderne wetenschap wat er geweest is?
Of bewijzen wiskundigen i.p.v. natuurkundigen hoe het heelal ontstaan is?

Twee boeken waaraan ikzelf veel plezier beleefd heb:
Sterrenkunde door Duncan John, 2006  ISBN 978-1-4054-8898-3.
Schitterend heelal, door Govert Schilling, 25 jaar Hubble,  Fontaine uitgeverij.

Dat Gen.1 geen gangbare historische geschiedschrijving is wisten we al. Maar dat Gen. 2:4 e.v. daarmee in één adem genoemd wordt is een vorm van misleiding. In Gen. 2:4 begint de eerste tholedoot  en dat is van dezelfde orde als de rest van het boek Genesis. Dat weet de schrijver van het art. best wel.
Aan het mythologische verhaal van de schrijvers van het boekje OER behoeven we verder geen uitvoerige aandacht te besteden. Het lijkt me logisch dat als je de Bijbelse geschiedschrijving onderuit haalt je met mythologische verdichtsels moet komen. Dat is al een eeuwenoud proces. Die "bron" is even oud als de menselijke geschiedenis sinds de echte gebeurtenis van de zondeval plaats gevonden heeft.
De vernieuwde vorm van "gereformeerde Schriftkritiek" zal hier niet eindigen!
Wetenschappelijk gezien behoort 'geloof' tot het terrein van de theologie.
De evolutie behoort tot het terrein van de biologie. Beide met elkaar onontwarbaar vervlechten is een filosofische doodzonde!

Samenvattend:
- oerknal vanuit singulier punt is een product van de fantasie 
- het singuliere punt is resultaat van "wiskundige" berekening
- het ontstaan van het heelal berust niet op wetenschappelijk resultaat van de fysica
- het ontstaan van levende cellen berust niet op wetenschappelijke kennis van de
  biologie of de geologie
- de theologie geeft zichzelf een brevet van onvermogen door zich afhankelijk te maken
  van de natuurwetenschappen
- de theologie ondermijnt haar eigen gezag door  delen van haar bronnen van kennis
  (zowel OT als NT) te ontkennen
- de christelijke gelovigen wordt de betrouwbaarheid van Gods Woord en daarmee van
  Jezus zelf ontnomen. 

In het ND, kortgeleden, kwam Rob van Bergen met een andere (al sinds lang verdedigde opvatting): "in het evolutionaire ontwikkelingsproces is geen logisch mensenpaar te positioneren dat, zoals Adam en Eva, in de positie is om de veelomvattende keuze te maken tegen het duidelijk uitgesproeken verbod van de Schepper in, met alle gevolgen van dien". 
Schrijver pleit ervoor om beide boeken (natuur en openbaring) gewoon naast elkaar laten bestaan. Beide boeken hebben hun eigen doel. Probeer er niet één boek van te maken.
Deze benadering doet denken aan twee elkaar ongelijkvloers kruisende wegen. In geloof bewandel je de hooggelegen weg die voert naar je eeuwig behoud; de verlossing door Jezus Christus. In het wetenschappelijk bedrijf loop je over het laag gelegen pad van natuur- of geschiedenisonderzoek (etc.). 
Alleen moeilijk vol te houden. Het vertoont overeenkomst met de handel en wandel van een zakenman die zich in dagelijks verkeer schuldig maakt aan vormen van bedrog en belastingontduiking of een bouwvakker die zich wekelijks kleine onderdelen van de bouwplaats toe-eigent. Kortom: het aloude verschil tussen een vroom leven op "zondag" en een eigengereid leven op "maandag". 
Ook de predikant of godgeleerde professor kan zich daaraan bezondigen door op zijn studeerkamer en/of college anti-bijbelse theorieën te omhelzen en te publiceren. Daarnaast kan hij/zij op de preekstoel uitermate betrouwbare geloofswaarheden met verve verkondigen.
Uiteindelijk neemt elke gelovige Christen zijn dagelijkse bezigheden (goede en zondige) mee de "kerk" in. Hij/zij vraagt vergeving voor het één en dankt God voor het ander. Het christelijke geloof is nu eenmaal een aardse aangelegenheid; gericht op het hemelse! En de geschiedenis van de zondeval zoals verteld in Genesis een even aards, werkelijk gebeuren. Een gebeuren dat te filmen was geweest als ...............
(Uitgezonderd het gesprek van de Here God met het eerste mensenpaar).

Een andere bekende en vaak vlot toegestemde vergelijking is die van het weerbericht. Wij belijden, samen met de HC, dat de Here God regen en droogte geeft. Hij bestuurt wind en wolken. Tegelijk bestuderen wij de loop van depressies en hogedrukgebieden en komen zo tot min of meer bettrouwbare weersvoorspellingen. Beide gaan moeiteloos samen in ons geloofsleven. Zo ook evolutietheorie en geloof.
Vergeten wordt daarbij dat de natuurwetenschap nooit het ontstaan van 'natuurlijke grootheden of processen' bestudeert. Dat kan ze niet. Al zou ze nog zo graag willen.
Gods bestuur van wind en wolken (en duizenden andere dingen) mag nooit betrokken worden in een wetenschappelijke theorie. Zelfs niet in die van theologie, ethiek, economie of geschiedenis.
Het weerbericht berust slechts op processen in de natuur die plaats vinden onder Gods betrouwbare regering of onderhouding van die natuur.

Dit is vergelijkbaar met het tot vervelens toe, eindeloos herhaalde, voorbeeld van de vervolging van Galilei door de RK-kerk, al weer eeuwen geleden. Galilei was druk met het onderzoeken van nu plaats vindende natuurlijke verschijnselen in het heelal. Een door de Here God aan de mensen gegeven opdracht. Denk aan Salomo!
Dat de RK-kerk zich daarmee bemoeide en zich daar (gelukkig tijdelijk) tegen verzette was daarom een ernstig gebrek aan wijsheid en inzicht. En een misplaatst bijbelgebruik. Stammend uit de geschiedenis van Jozua in de strijd tegen de 5 koningen van Kanaän. Toen hij de opdracht gaf: "zon sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven de vlakte van Ajalon". Dat was gewoon in overeenstemming met de (nu nog) geldende dagelijkse waarneming.


Reacties