Doorgaan naar hoofdcontent

Evolutie van de mens?

 Junk DNA?

Een belangrijke vraag is sinds lange tijd geweest of het DNA van de mens (en vele dieren) een grote hoeveelheid 'junk DNA' bevat. DNA dat niet functioneel is. Het zou als 'afval' binnen het werkzame deel dat zorgt voor de eiwitsynthese zijn blijven voortbestaan. Als nevenproduct van het evolutieproces van aapachtige tot mens.
Dit houdt ook verband met de gedachte dat het genenmateriaal van de mens voor 97, 98 of zelfs 99%
overeenkomt met dat van een chimpansee.
Nu heeft bioloog Peter Borger in zijn boek Terug naar de oorsprong (2009) al vrij uitvoerig betoogd dat het verschil in genoom tussen mens en chimpansee veel groter is dan veelal wordt beweerd. Volgens hem wordt het genetische verschil tussen verschillende soorten primaten niet door eiwitcoderende genen bepaald. Dit verschil is volgens hem vooral gelegen in 'repeterende genetische elementen' die men meestal als junk-DNA aanduidt. Hij spreekt het vermoeden uit dat het genetische verschil in werkelijkheid 8.5% bedraagt. Hij denkt dat onlangs ontdekte microRNA-genen als winnaar uit de bus kunnen komen. Van deze genen komen ongeveer 1000 genen in het genoom van de mens voor. Deze genen coderen voor korte RNA-moleculen die de expressie van honderden andere genen reguleren. Vele daarvan zijn uniek voor de mens en weer andere voor de chimpansee.
Een bijzondere groep ontdekte RNA-genen betreffen de zgn. HARs (human accelerated region). Ze  verschilleen enorm van elkaar binnen mens en chimpansee. Het HAR1F-gen reguleert bepaalde hersencellen. Ze bepaalt hoe de 6 lagen van de hersenschors tijdens de embryonale ontwikkeling moeten worden opgevouwen. Niet onbelangrijk voor het functioneren van onze hersenschors!

In een artikel in het RD (Reformatorisch Dagblad) vertelde Peter Borger de resultaten van Encode. Encode (ENcyclOpedie van DNA-Elementen) is een internationaal consortium van biowetenschappers die het menselijk genoom hebben ontrafeld. Ze publiceerden hun resultaten in Nature. Ze vatten het genoom op als een 'bijna volledig functionele superdynamische informatieverwerkende computer'.
De informatie hierin overlapt elkaar, bevat meerdere dimensies en kan zowel voor- als achteruit gelezen worden. Hen bleek dat 93% van het genoom wordt overgeschreven naar RNA-moleculen (in plaats van 3%). Via mRNA en rRNA worden daardoor de juiste eiwitten geproduceerd op de microsomen. 
De ander RNA's bepalen hoeveel eiwit er moet worden geproduceerd. Elk "woord" van het DNA wordt gebruikt in 6 verschillende RNA-transcripten. Conclusie: junk-DNA bestaat niet!

In 2012 wordt door Encode aangetoond dat 80% van het genoom een biochemische functie heeft. 
De miljoenen schakelaars van het genoom liggen zowel in het DNA als in de histonen. De laatste zijn eiwitten waar het DNA omheen gevouwen is. De schakelaars regelen de toegankelijkheid van het DNA; ze bepalen of de genen wel of niet worden afgelezen. Verder zijn er honderdduizenden stukjes DNA die contact kunnen leggen tussen ver van elkaar verwijderde genen, op b.v. verschillende chromosomen.
Slechts 20.000 genen blijken te coderen voor de aanmaak van eiwitten. En 37.000 genen coderen voor RNA. De miljoenen schakelaars vormen coderende eilandjes (exonen). Eén exon kan combineren met wel 33 verschillende genen die op diverse chromosomen kunnen liggen.

In 2012 meldt het projectteam al dat 95% van de producten van de DNA-transcriptie geen gevolgen van (natuurlijke) selectiedruk vertoont. Borger vat samen: de darwiniaanse evolutie heeft kennelijk geen rol van betekenis gespeeld in het ontstaan van de mens.
Of: de wetenschap heeft Darwins theorie weerlegd.

Opm.: Als Darwins evolutietheorie ten diepste een geloof is kan ze niet door de natuurwetenschap worden weerlegd. Een vreemd (vals, zelf bedacht) geloof kan alleen worden weerlegd door Gods Openbaring, de bijbel. Een gelovig Christen kan op grond van bovenstaand betoog daarom weer frank en vrij Gen. 2 en 3 lezen en van mening zijn dat de daar geopenbaarde gebeurtenissen in de hof van Eden werkelijk hebben plaats gevonden.
Een Christen die  de bijbel aanvaard als volkomen waar en betrouwbaar kan ook als wetenschapper echt vrij zijn om alles wat er te kennen is in deze wereld, dankzij onze zintuigen en experimenten, verder te 
onderzoeken. De Bijbel roept ons daar ook toe op. Maar elk schijngeloof en elke mythologie belemmert uiteindelijk verder onderzoek. Omdat alsdan mensen met hun eigen wijsheid tussenbeide komen.
Ten diepste is elk -isme een sta in de weg om betrouwbare resultaten van onderzoek te verkrijgen.
Dat geldt voor elke wetenschap, of het nu natuurwetenschap, rechten, geschiedenis of anthropologie etc. betreft. 
Allermeest is dit het geval als het de theologie betreft. Elke theologie verwordt tot een zin- en doelloos project als ze zich niet in vertrouwen en gehoorzaamheid laat leiden door Gods geopenbaarde Woord.
Elke nieuwe mythologie, zoals het verhaal van een groep aapachtigen die werden aangesproken door de heilige Geest en zo op het pad van de menswording werden geleid, is een blokkade opwerpen om de Here Jezus te leren kennen. Want Hij is het begin van alle echte kennis en wijsheid. Hij gaf als WOORD het geopenbaarde Woord door de heilige Geest.

Op de pg. 'evolutie II' ben ik uitvoeriger ingegaan op de theorieën over het ontstaan van de mens.
Reacties